ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล แก่งเสือเต้น
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 23 ม.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256359,747-----------59,747
256260,363107,87848,67568,86394,843110,19789,44962,56479,57374,20581,77372,503950,886
256138,58927,42942,46853,16147,00742,20441,12538,11928,22758,97069,237113,909600,445
ยอดยกมาตั้งแต่ 24 ก.ย. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560   119,332
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,730,410
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี